Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis dětí

Informace o zápisu dětí a kritéria pro přijetí

na školní rok 2018/2019

Zápis dětí (PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ) proběhl ve dnech:

3. května 2018 v době od 8.00 - 16.00 hod.

a

14. května 2018 od 10.00 - 16.00 hod.

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Kočička Kočí pro školní rok 2018/2019

Do výše jmenované MŠ byly přijaty děti s registračním (identifikačním) číslem: - Oznámení - rozhodnutí o přijetí 2018.pdf.

Zveřejněním seznamu se dle novelizovaného znění § 183 ŠZ považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Seznam bude vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, lze jej vyzvednout dne 24.5. 2018 v ředitelně MŠ v době 13.00 - 16.00 h. V tento termín se proti podpisu bude vydávat též rozhodnutí o nepřijetí.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v posledním týdnu měsíce srpna 2018. Konkrétní datum bude upřesněn.

 

Novelizace od školního roku 2017/2018

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před základní školou

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. viz legislativní změny od 1.9.2017.

Zákonný zástupce dítěte je povinen

Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol. Vymezené školské obvody budou zveřejněny v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.

Zvýhodnění dle spádové MŠ

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro školní rok 2018/2019 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, na které se bude od 1.9.2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy děti, které k 31.8. běžného roku dovrší věk minimálně 5 let). Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

Termín zápisu dle novelizace

Z důvodu novelizace školského zákona musí být proveden zápis v období 2. - 16. května. 

 

Informace a kritéria pro zákonné zástupce dětí o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a průběhu správního řízení – přijímacího řízení na školní rok 2018 / 2019.

Můžete přihlásit i dítě, které nastoupí v průběhu školního roku. Vezměte s sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Přijetí dítěte do mateřské školy

Evidenční list dítěte- formulář

Žádost o přijetí dítěte - formulář

Přihláška ke stravování - formulář

Prohlášení rodičů - formulář

Bez osobního předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno!

Upozornění! V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: Očkováno dle zákona.

 • Pokud bude dětí přihlášených více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 • Děti s trvalým bydlištěm v katastru obce Kočí, která je výhradním nositelem investic do školského zařízení, budou přijímány přednostně.
 • Pokud bude dětí přihlášených z obce Kočí více, než bude možné z kapacitních důvodů přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 • Přednostně budou též přijímáni sourozenci již přijatých dětí.

Průběh přijímacího řízení:

 • Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační (identifikační) číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení. Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje mateřská škola prostřednictvím ředitelky dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

 • doručením všech výše uvedených a vyplněných tiskopisů na ředitelství školy bude zahájeno správní řízení o přijetí

 • první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat rozhodnutí

 • během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.

 • účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem

 • správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem

 • pro rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu správního řízení

 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu celého školního roku, pokud není kapacita pedagogického zařízení zcela naplněna,

 • k předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

 • všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte.

Přijetí dítěte do mateřské školy

Žádost o přijetí dítěte - formulář

Přihláška ke stravování - formulář

Prohlášení rodičů - formulář

Každé dítě musí zvládat při nástupu do MŠ

 1. Umět si říci, co chce - potřebuje
 2. dítě komunikuje
 3. spolupracovat při oblékání a svlékání
 4. nenosit pleny /ani při odpočinku/
 5. obouvat a vyzouvat obuv
 6. dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu pít z hrnku - skleničky
 7. samostatně používá toaletu
 8. umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít, čistit zuby
 9. umět ujít kratší vzdálenost