Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stravné a školné

Platby za svačiny, obědy a školné

Přihlášky/odhlášky JÍDLA

Veškeré odhlášení, opětné přihlášení provádějte s vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. 778 523 108 nejpozději do 7.00 h.

 

 

Časový rozvrh výdeje stravy

Ranní svačina          8.40 -  8.55 hod.

Oběd                     11.20 - 12.00 hod.

Odpol. svačina      14.00 - 14.30 hod.

 

Ceník stravy

Položky stravy Děti 3 - 6 let/den Děti 7 - 10 let/den
Ranní svačina 9,- 10,-
Oběd 23,- 26,-
Odpolední svačina 9,- 12,-
Pití 3,- 0,-
CELKEM/den 44,- 48,-

Výše stravného se může v průběhu školního roku změnit vzhledem k zvyšujícím se cenám potravin.

Jdeme si přidat buchtičky s krémem

Jdeme si přidat, jsou buchtičky s krémem

Výpočet úplaty-školného

Stanovení výpočtu úplaty je podle § 123 odst.1 a 4 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (Školní zákon) a podle § 6 Vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání je stanovena výše úplaty-školného za předškolní vzdělávání na období od 1. 9. 2017 na základě výpočtu skutečných neinvestičních nákladů na dítě MŠ za uplynulý školní rok, přičemž stanovená základní částka úplaty nesmí překročit 50% skutečných NIV na dítě /měsíc.

Dle tohoto výpočtu školné činí v průměru 350,-Kč/měsíc.

 

Osvobození od úplaty za školné

1.Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi .

2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.

3. Zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě.

4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy, včetně dětí s odkladem školním docházky.

 

Platby za školné a stravu

Platbu provádějte trvalým příkazem u své banky na bankovní účet č. č. 107-8132940287/0100 vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc (na měsíc září nejpozději do 20. 8. a na další měsíce stejně až do 20. května, kdy provedou platbu na červen).

Hotovostní platby budou přijímány pouze ve výjimečných případech, a to vždy po předchozí domluvě .

Variabilním symbolem pro platbu bude přiděleno evidenční číslo, které dostanou všichni rodiče u vedoucí ŠJ. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a příjmení.

Úplata za kalendářní měsíc se bude platit bezhotovostně na účet spolu se stravným, tj. 1150,- Kč, (tj. 800,- a 350,-Kč).

 

Vyúčtování za stravu

Vyúčtování za stravu bude prováděno vždy k 30. 6.

V případě ukončení docházky dítěte do MŠ bude vyúčtování provedeno ke dni ukončení. Případná vratka bude vrácena na bankovní účet neprodleně do posledního dne následujícího měsíce nebo případně v hotovosti přes pokladnu školky.