Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stravné a školné

Platby za svačiny, obědy a školné

Přihlášky/odhlášky JÍDLA

Veškeré odhlášení, opětné přihlášení provádějte s vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. 778 523 108 nejpozději do 7.00 h.

 

Časový rozvrh výdeje stravy

Ranní svačina          8.40 -  8.55 hod.

Oběd                     11.20 - 12.00 hod.

Odpol. svačina      14.00 - 14.30 hod.

 

Ceník stravy - platný od 1.4.2023

Dovoluji si Vás informovat, že dne 03.01.2023 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke změně ve vyhlášce č. 107/2005 příloha č. 2 a rostoucím cenám potravin, Vás tímto informujeme, že od 1.4.2023 bude zvýšena cena stravného pro děti v naší Mateřské škole. 

Novelizace se týká přílohy č. 2 – úpravy horních částek rozpětí finančních limitů v Kč na den a strávníka pro hlavní a doplňková jídla ve všech věkových skupinách strávníků.

Položky stravy Děti 3-6 let a předškoláci/den Děti 7 - 10 let/den (OŠD)
Ranní svačina 10,- 10,-
Oběd 29,- 32,-
Odpolední svačina 10,- 12,-
Pití 5,- 5,-
CELKEM/den 54,- 59,-

Přeplatky či nedoplatky budou řešeny v měsíci červenci.

Výše stravného se může v průběhu školního roku změnit vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin.

Jdeme si přidat buchtičky s krémem

Jdeme si přidat, jsou buchtičky s krémem

1717672199180.jpeg

1717672280120.jpeg

1717672239880.jpg

Výpočet úplaty-školného

Stanovení výpočtu úplaty je podle § 123 odst.1 a 4 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (Školní zákon) a podle § 6 Vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání je stanovena výše úplaty-školného za předškolní vzdělávání na období od 1. 9. 2022 na základě výpočtu skutečných neinvestičních nákladů na dítě MŠ za uplynulý školní rok, přičemž stanovená základní částka úplaty nesmí překročit 50% skutečných NIV na dítě /měsíc.

Dle tohoto výpočtu školné činí v průměru 400,-Kč/měsíc.

 

Osvobození od úplaty za školné

1.Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi .

2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.

3. Zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě.

4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy, včetně dětí s odkladem školním docházky (OŠD).

 

Platby za školné a stravu

Platbu za školné a stravné provádějte bezhotovostně trvalým příkazem vždy u své banky na bankovní účet č. 107-8132940287/0100 vždy do 20. dne v měsíci.

Hotovostní platby budou přijímány pouze ve výjimečných případech, a to vždy po předchozí domluvě .

Variabilní symbol pro platbu, bude přiděleno evidenční číslo, které dostanou všichni rodiče u vedoucí ŠJ. Do poznámky prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Měsíční úplata

Měsíční úplata pro:

Měsíční úplata

(Kč)

Děti 3 - 6 let

1500,-

(stravné a školné)

Předškoláci

1100,-

(stravné)

Děti 7 - 10 let s odkladem školní docházky (OŠD)

1200,-

(stravné)

 

Vyúčtování za stravu

Vyúčtování za stravu bude prováděno vždy k 30. 6. daného roku.

V případě ukončení docházky dítěte do MŠ bude vyúčtování provedeno ke dni ukončení. Případná vratka bude vrácena na bankovní účet neprodleně do posledního dne následujícího měsíce nebo případně v hotovosti přes pokladnu školky.