Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pro rodiče

Uzavření provozu MŠ v době vánočních prázdnin je 23.12.2021 - 2.1.2022.

 

Režim návratu ze zahraničí

Prosíme, aby jste se seznámili s platným režimem návratu ze zahraničí. Tento dokument jsme obdrželi z MŠMT s platností od 9.7.2021. Režim návratu ze zahraničí.

Seznamte se se Zvláštními pravidly pro děti do 6 let v mateřských školách a pro děti, které již dovršily 6-ti let.

Děkuji za respektování platného režimu.

 

Upozornění!

V pondělí 14.6.2021 bude provoz MŠ uzavřen z důvodu havárie kanalizace z objektu, kdy proběhne kontrola a případné její zprovoznění. O výsledku budete informování. Děkujeme za pochopení.

Tak to začalo Jdeme na kanalizaci

učitelka jezdí s kolečkem Starosta osazuje distanční skruže na poklop 

kanalizacni-poklop-finale.jpeg Kanalizační poklop superfiníle

Dne 15.6.2021 ještě zůstává uzavřen provoz MŠ.

Dle pokynů MŠMT se od pondělí 3.5.2021 v Pardubickém kraji otevírají mateřské školy pro všechny děti.

Provoz v naší MŠ bude probíhat již standartním způsobem bez omezení počtu dětí a testování.

 

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání. Jedná se o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti narozené před 31. 8. 2015) v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Dále se v mateřských školách umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol, jejichž zákonní zástupci jsou:

Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příchod dětí do MŠ od 6.30 - 7.30 hodin

Před prováděním testování je třeba, aby rodiče vyjádřili písemný souhlas s testováním svého dítěte.

Souhlas k testování žáků

Pravidla pro příchod a postup AG testování 

příloha k testování - schéma

 • Děti podstoupí neinvazivní preventivní samovyšetření antigenním testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, který poskytne školka. Preventivní antigenní testování se bude provádět 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Je nutné dodržení rozestupů 1,5 m. V případě negativního výsledku bude dítěti umožněn vstup do školy. V případě pozitivního testu si rodiče odvedou dítě domů. Rodiče na výsledek testu vyčkají před školkou. Test trvá cca 15 minut.
 • Žádáme rodiče, aby plánovali časovou rezervu na testování.
 • Doporučujeme rodičům, aby s dětmi provedli nácvik samovyšetření v domácím prostředí – špejle, vata. Zasunout hlavičku z vaty do nosní dírky a 5x otočit a stejným způsobem v druhé nosní dírce. Předejdete strachu a zmatkům dětí.
 • Do MŠ může být přijato dítě zdravé, bez příznaku jakékoliv nemoci!!! (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest svalů, střevní problémy, bolest kloubů, rýma, bolest hlavy)
 • Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 • Osoba, která doprovází dítě, se pohybuje vždy v respirátoru.
 • U vstupu do MŠ si musí všichni dezinfikovat ruce.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Při projevu nemoci bude dítě umístěno mimo kolektiv a okamžitě předáno do domácí péče.
 • Hygienické podmínky MŠ se řídí Manuálem MŠMT
 • Vstup rodičů a dalších osob do budovy je zakázán. 

 

 

 

Důležité informace pro rodiče

Milí rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se omezuje provoz mateřských škol.

MŠ Kočička Kočí bude proto od 1.března 2021 do odvolání uzavřena.

 

Školkovné za měsíce, ve kterých bude MŠ uzavřena déle než 5 dní, bude kráceno poměrnou částí.

 

Distanční výuka

Prosím rodiče předškolních dětí, aby veškeré zpracované úkoly shromažďovali pro odevzdání mateřské škole, kde musí být založeny do portfólia dětí. 

Od 1.9.2020 mají MŠ povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

PodkladyDistanční výuka

 

Dítě a vstup do základní školy

Co by mělo dítě umět a znát než půjde do školy. Podívejte se.

Uzavření provozu MŠ v době letních práznin

Informujeme rodiče, že se souhlasem zřizovatele bude naše MŠ během letních prázdnin uzavřerna v době od 19.7. - 20.8.2021.

Žádost o ošetřovné

Pokud budete potřebovat "Žádost o ošetřovné", klikněte ZDE.

 

Omluvenka

K vytisknutí Omluvenka.

Přečtěte si prosím pečlivě Organizační opatření ke znovuotevření.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme vám mnoho zdraví a optimismu v této nelehké době.

 

nejdulezitejsi-v-zivote.jpg

 

Otevírací doba MŠ

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 16.00 hod.

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.00 hod. a MŠ se zamyká v 8.00 hod. z důvodu bezpečnosti.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena po 12.00 hod.

Doba odchodu ostatních dětí je stanovena průběžně od 14.30 do 16.00 hod.

 

Přijetí dítěte do mateřské školy

Evidenční list dítěte- formulář

Žádost o přijetí dítěte - formulář

Prohlášení zákonných zástupců - formulář

Čestné prohlášení k očkování - formulář

 

Příchod-odchod dětí do/z MŠ

Rodiče mohou dítě odvést nebo přivést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí ústní, telefonické nebo písemné domluvě s učitelkou příslušné třídy.

Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogické pracovnici. Jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce pedagogické pracovnici dítě osobně nepředá, pedagog za něj nezodpovídá. Pedagogický pracovník MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá. Má-li pedagogický pracovník MŠ podezření, že je dítě nemocné, jsou automaticky informováni rodiče.

Z vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost písemně oznámí mateřské škole (viz. tiskopis Zmocnění k odvádění dítěte). Totožnost pověřené osoby mají právo paní učitelky si ověřit po předložení občanského průkazu pověřené osoby.

Bez písemného pověření dítě nebude předáno nikomu jinému než rodiči (zákonnému zástupci).

Podle občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.

 

Režim dne

6.30 - 8.15 hod. příchod dětí do školy, ranní hry, grafomotorika, komunikativní kruh

8.15 - 8.35 hod. ranní cvičení

8.40 - 8.55 hod. dopolední svačina

9.00 - 9.20 hod. Pedagogicky a didakticky zaměřené činnosti ve skupinách a též individuálně, hry v kolektivu dětí

9.23 - 11.10 hod. vycházky do blízkého okolí, pobyt na vzduchu a vnímání běžného života

11.10 - 11.20 hod. provedení hygieny a příprava na oběd

11.20 - 12.00 hod. oběd

12.00 - 13.45 hod. odpočinek (děti do 5 let), předškolní děti kratší odpočinek a následně individuálně cílený program

14.00 - 14.30 hod. svačina

14.30 - 16.00 hod. volné hry dětí, individuální program

 

Oblečení potřebné do MŠ

 • DO TŘÍDY: bačkory - NE pantofle, šortky/krátká sukýnka, tričko, v zimním období něco teplejší, pyžamo, punčocháče

 • DO TŘÍDY-NÁHRADNÍ: punčocháče, tričko, šortky, ponožky, spodní prádlo, pláštěnka - do sáčku

 • NA ZAHRADU: dle počasí - tepláčky, šortky, mikina, čepice (děti se musí na zahradu převlékat do jiného oblečení než ve kterém jsou ve třídě).

Hračky v mateřské škole

Děti si mohou nosit do mateřské školy hračky. Mateřská škola má omezené prostory, a proto vás prosíme, aby si děti nosily malé a bezpečné hračky (nic špičatého, čím by se mohly zranit nebo drobného, co by mohly polknout). Mohou si je denně přinášet, ale také musí v ten den odnést. Za hračky přinesené z domova neručíme. Děkujeme.

Omlouvání dětí

Děti je třeba omluvit den předem, nejpozději však do 7.00 hodin v den, kdy je dítě nepřítomno. Pokud je dítě takto omluveno, nezapočítává se mu strava za tento den.

 

Předškoláci-užitečné rady a informace

Předškoláci ve věku 5 - 6 let jsou plní energie a neustále v pohybu, dávají již jasně najevo svou osobnost. Stále více napodobují dospělé a mají nekonečně hodně otázek. Zvláště se rozvíjí téměř neomezená fantazie.

 

 

Ukončení docházky dítěte

Ukončení docházky dítěte - formulář

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2019

 

 

 

Příspěvky

Distanční výuka

28. 2. 2021