Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis dětí

Informace o zápisu dětí a kritéria pro přijetí

na školní rok 2020/2021 (POZOR ZMĚNA)

Zápis dětí (PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ) proběhne v budově MŠ Kočička Kočí.

Termín zápisu proběhne dne 12.5.2020 od 8.00 - 16.00 hod.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a pouze po předchozí telefonické dohodě, kdy si domluvíme hodinu Vaší návštěvy k zápisu. 

Volejte na  tel. 739 301 026 od   8.00 - 12.00 hodin (ředitelka Smekalová) a  

                  tel. 773 685 822 od 12.00 - 16.00 hodin (učitelka Chvojková).

 

U zápisu nutno doložit:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ (žádost viz. níže)

2. Kopie rodného listu dítěte

3. Kopie očkovacího průkazu

4. Čestné prohlášení k očkování (Čestné prohlášení viz. níže)

5. Občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud máte přihlášku (Evidenční list dítěte)  již potvrzenou od lékaře, nemusíte již dokládat očkovací průkaz a čestné prohlášení.

 

Bez osobního předání podepsané Žádosti s výše uvedenými doklady nemůže být přijímací řízení zahájeno!

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Kočička Kočí pro školní rok 2020/2021

Do výše jmenované MŠ byly přijaty děti s registračním (identifikačním) číslem: Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte bude zveřejněno v MŠ a to do 30 dnů od ukončení zápisu.

 

Zveřejněním seznamu se dle novelizovaného znění § 183 ŠZ považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Seznam bude vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů.

Výsledky rozhodnutí:

Na školní rok 2020/2021 byly ne/přijaty děti (klik)

 

Povinné předškolní vzdělávání - poslední rok před základní školou

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. viz legislativní změny od 1.9.2017.

Zákonný zástupce dítěte je povinen

Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol. Vymezené školské obvody budou zveřejněny v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.

Zvýhodnění dle spádové MŠ

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou od roku 2017 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, na které se bude od 1.9.2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy děti, které k 31.8. běžného roku dovrší věk minimálně 5 let). Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

Termín zápisu dle novelizace

Z důvodu novelizace školského zákona musí být proveden zápis v období 2. - 16. května. 

 

Informace a kritéria pro zákonné zástupce dětí o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a průběhu správního řízení – přijímacího řízení na školní rok 2020 / 2021.

Můžete přihlásit i dítě, které nastoupí v průběhu školního roku. Vezměte s sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Přijetí dítěte do mateřské školy

Evidenční list dítěte- formulář

Žádost o přijetí dítěte - formulář

Prohlášení zákonných zástupců.pdf - formulář

Čestné prohlášení k očkování - formulář

 

 • Pokud bude dětí přihlášených více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 • Děti s trvalým bydlištěm v katastru obce Kočí, která je výhradním nositelem investic do školského zařízení, budou přijímány přednostně.
 • Pokud bude dětí přihlášených z obce Kočí více, než bude možné z kapacitních důvodů přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 • Přednostně budou též přijímáni sourozenci již přijatých dětí.

Průběh přijímacího řízení:

 • Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační (identifikační) číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení. Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje mateřská škola prostřednictvím ředitelky dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

 • doručením všech výše uvedených a vyplněných tiskopisů na ředitelství školy bude zahájeno správní řízení o přijetí

 • první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat rozhodnutí

 • během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.

 • účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem

 • správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem

 • pro rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu správního řízení

 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu celého školního roku, pokud není kapacita pedagogického zařízení zcela naplněna,

 • k předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

 • všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte.

 

Každé dítě musí zvládat při nástupu do MŠ

 1. Umět si říci, co chce - potřebuje
 2. dítě komunikuje
 3. spolupracovat při oblékání a svlékání
 4. nenosit pleny /ani při odpočinku/
 5. obouvat a vyzouvat obuv
 6. dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu pít z hrnku - skleničky
 7. samostatně používá toaletu
 8. umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít, čistit zuby
 9. umět ujít kratší vzdálenost