Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis dětí

Informace o zápisu dětí a kritéria pro přijetí

na školní rok 2024/2025

Zápis dětí se koná dne 9. května 2024 v době od 10 do 16.00 hodin.

Zápis dětí (PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ) proběhne v budově MŠ Kočička Kočí.

Zápis do MŠ proběhne za osobní účasti zákonných zástupců a přihlašovaného dítěte.

 

K zápisu nutno doložit:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ (žádost viz. níže)

2. Evidenční list dítěte (viz. níže)

3. Kopie rodného listu dítěte

4. Kopie očkovacího průkazu

5. Občanský průkaz zákonného zástupce

6.  Potvrzení od praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, popřípadě potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Bez obdržení podepsané Žádosti s výše uvedenými doklady nemůže být přijímací řízení zahájeno!

Prosíme o čitelné vyplnění telefonního čísla a e-mailu na uvedené přihlášce. O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy.

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Kočička Kočí pro školní rok 2024/2025

Děti jsou do MŠ přijímány podle počtu volných míst a kritérií, viz. níže.

Do výše jmenované MŠ byly přijaty děti s registračním (identifikačním) číslem: Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte bude zveřejněno v MŠ a to do 30 dnů od ukončení zápisu.

Zveřejněním seznamu se dle novelizovaného znění § 183 ŠZ považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Seznam bude vyvěšen u vchodu do MŠ po dobu nejméně 15 dnů.

Výsledky rozhodnutí:

Na školní rok byly přijaty děti:

Registrační číslo Rozhodnutí
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bude předáváno v MŠ dne 6.6.2024 od 12.30 - 16.00 hod.

 

Povinné předškolní vzdělávání - poslední rok před základní školou

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. viz legislativní změny od 1.9.2017.

Zákonný zástupce dítěte je povinen

Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Informace a kritéria pro zákonné zástupce dětí o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a průběhu správního řízení – přijímacího řízení na školní rok 2024/2025.

Přijetí dítěte do mateřské školy

Vzory formulářů ke stažení:

Evidenční list dítěte- formulář

Žádost o přijetí dítěte - formulář

Prohlášení zákonných zástupců.pdf - formulář (rodiče přijatých dětí dodají v měsíci září)

Čestné prohlášení k očkování - formulář

Obecně

 • Děti s trvalým bydlištěm v katastru obce Kočí, která je výhradním nositelem investic do školského zařízení, budou přijímány přednostně.
 • Pokud bude dětí přihlášených z obce Kočí více, než bude možné z kapacitních důvodů přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 • Přednostně budou též přijímáni sourozenci již přijatých dětí.
 • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§​ 34, odst.1, Zákon č. 561/2004 Sb.).

Průběh přijímacího řízení

 • Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační (identifikační) číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení. Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje mateřská škola prostřednictvím ředitelky dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

 • doručením všech výše uvedených a vyplněných tiskopisů na ředitelství školy bude zahájeno správní řízení o přijetí

 • první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat rozhodnutí

 • během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.

 • účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem

 • správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem

 • pro rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu správního řízení

 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu celého školního roku, pokud není kapacita pedagogického zařízení zcela naplněna,

 • k předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

 • všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte.

 

​Kritéria pro přijímání a počet bodů

 

S účinností od 30. 3. 2023 ředitelka tímto stanovuje kritéria a bodový systém, podle kterého bude postupováno při přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2024/2025.

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. §34 odst. 3 rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka mateřské školy.

Kritéria - bodový systém

Kritéria Body
Trvalý pobyt v obci Kočí 10
Dítě 3 a více leté (které dovrší 3 let k 31.8.2024) 5
Dítě, jehož sourozenec je zapsán v docházce MŠ Kočí pro školní rok 2024/2025 - lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31.8.2024 5

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou nejpozději k 31. 8. 2024 věku 5-ti let. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte, přičemž starší má přednost.

 

Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy na webových stránkách a na dveřích budovy školy.

 

Každé dítě musí zvládat při nástupu do MŠ

 1. Umět si říci, co chce - potřebuje
 2. dítě komunikuje
 3. spolupracovat při oblékání a svlékání
 4. nenosit pleny /ani při odpočinku/
 5. obouvat a vyzouvat obuv
 6. dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu pít z hrnku - skleničky
 7. samostatně používá toaletu
 8. umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít, čistit zuby
 9. umět ujít kratší vzdálenost