Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis dětí

Informace o zápisu dětí a kritéria pro přijetí

na školní rok 2022/2023

Zápis dětí (PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ) proběhne v budově MŠ Kočička Kočí.

Zápisy se konají dne 3. května 2022 v době od 8 do 16.00 hodin.

K zápisu do MŠ dne 3. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období 7.6.2022. Čas přijímaných žádostí v 11.00 - 13.00 hod.

Для зарахування в МОЗ 3.5.2022 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 7.6.2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ 3.5.2022 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja 7.6.2022.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze  imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikakaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

U zápisu nutno doložit:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ (žádost viz. níže)

2. Kopie rodného listu dítěte

3. Kopie očkovacího průkazu

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

Bez obdržení podepsané Žádosti s výše uvedenými doklady nemůže být přijímací řízení zahájeno!

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Kočička Kočí pro školní rok 2022/2023

Děti jsou do MŠ přijímány podle počtu volných míst a kritérií, viz. níže.

Do výše jmenované MŠ byly přijaty děti s registračním (identifikačním) číslem: Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte bude zveřejněno v MŠ a to do 30 dnů od ukončení zápisu.

Zveřejněním seznamu se dle novelizovaného znění § 183 ŠZ považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Seznam bude vyvěšen u vchodu do MŠ po dobu nejméně 15 dnů.

Výsledky rozhodnutí:

Na školní rok 2022/2023 byly přijaty děti:

Registrační číslo Rozhodnutí Registrační číslo Rozhodnutí
1 Přijato 9 Nepřijato
2 Přijato 10 Přijato
3 Přijato 11 Přijato
4 Přijato 12 Přijato
5 Přijato 13 Přijato
6 Přijato 14 Nepřijato
7 Nepřijato 15 Přijato
8 Nepřijato 16 Nepřijato

Zveřejněno dne 13.5.2022.

Povinné předškolní vzdělávání - poslední rok před základní školou

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. viz legislativní změny od 1.9.2017.

Zákonný zástupce dítěte je povinen

Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol. 

Zvýhodnění dle spádové MŠ

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou od roku 2017 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, na které se bude od 1.9.2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy děti, které k 31.8. běžného roku dovrší věk minimálně 5 let). Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

Termín zápisu dle novelizace

Z důvodu novelizace školského zákona musí být proveden zápis v období 2. - 16. května. 

 

Informace a kritéria pro zákonné zástupce dětí o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a průběhu správního řízení – přijímacího řízení na školní rok 2022 / 2023.

Můžete přihlásit i dítě, které nastoupí v průběhu školního roku. Vezměte s sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. 

Přijetí dítěte do mateřské školy

Evidenční list dítěte- formulář

Žádost o přijetí dítěte - formulář

Prohlášení zákonných zástupců.pdf - formulář

Čestné prohlášení k očkování - formulář

Obecně

 • Pokud bude dětí přihlášených více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 • Děti s trvalým bydlištěm v katastru obce Kočí, která je výhradním nositelem investic do školského zařízení, budou přijímány přednostně.
 • Pokud bude dětí přihlášených z obce Kočí více, než bude možné z kapacitních důvodů přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 • Přednostně budou též přijímáni sourozenci již přijatých dětí.
 • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§​ 34, odst.1, Zákon č. 561/2004 Sb.).

Průběh přijímacího řízení

 • Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační (identifikační) číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení. Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje mateřská škola prostřednictvím ředitelky dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

 • doručením všech výše uvedených a vyplněných tiskopisů na ředitelství školy bude zahájeno správní řízení o přijetí

 • první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat rozhodnutí

 • během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.

 • účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem

 • správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem

 • pro rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu správního řízení

 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu celého školního roku, pokud není kapacita pedagogického zařízení zcela naplněna,

 • k předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

 • všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte.

 

​Kritéria pro přijímání

1. Dítě, které ze školského obvodu  dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku bude přijato vždy dle zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.“
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "školský obvod").

2. Dítě, které ze školského obvodu MŠ dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku.

Platí: OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ, sourozenec má přednost

3. Dítě, které ze školského obvodu dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku.

Platí: OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ, sourozenec má přednost

4. Dítě, které ze školského obvodu dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2 let věku.

Platí: OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ, sourozenec má přednost

5. Dítě, které mimo obvod MŠ dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let (podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.§ 34 odst.1.

Platí: OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ, sourozenec má přednost

6. Dítě, které mimo školský obvod dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku                               

Platí: OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ, sourozenec má přednost

7. Dítě, které mimo školský obvod dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku

Platí: OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ, sourozenec má přednost

8. Dítě, které mimo školský obvod dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2 let věku

Platí: OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ, sourozenec má přednost

------------------

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. §34 odst. 3 rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka mateřské školy.

Kritéria - bodový systém

Kritéria Body
Trvalý pobyt v obci Kočí 10
Dítě 5 let a více 9
Sourozenec v MŠ Kočí 8
Dítě 4 roky 6
Dítě 3 roky 5
Dítě 2 roky 3
Trvalý pobyt mimo obec Kočí 2

V případě rovnosti bodů má přednost dřívější datum narození dítěte nebo v MŠ má přijímané dítě již sourozence.

 

Každé dítě musí zvládat při nástupu do MŠ

 1. Umět si říci, co chce - potřebuje
 2. dítě komunikuje
 3. spolupracovat při oblékání a svlékání
 4. nenosit pleny /ani při odpočinku/
 5. obouvat a vyzouvat obuv
 6. dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu pít z hrnku - skleničky
 7. samostatně používá toaletu
 8. umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít, čistit zuby
 9. umět ujít kratší vzdálenost